کارشناسان محیطزیست، در گزارش جدیدی اعلام کردند: مشاهده کرمهای پروانهای استوایی در منطقه سردی چون کشور کانادا، نشانهای بارز از روند رو به رشد پدیده گرمایش جهانی است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، کرمهای پروانهای که متعلق بهگونهای از پروانهها هستند؛ درواقع حشرات بومی مناطق استوایی محسوب میشوند و تاکنون هرگز در مناطق سرد نیمکرهشمالی مشاهده نشده بودند اما کارشناسان زیستمحیطی بهتازگی این حشرات گرمسیری را در ایالت کبک کانادا کشف کردهاند که آبوهوایی سرد و خنک دارد.
این کارشناسان تأکید دارند که وجود پروانههای استوایی در این نواحی سرد، نشاندهنده گرم شدن آبوهوای کانادا و ناشی از تداوم پدیده گرمایش جهانی است. این کارشناسان اخیرا و برای اولینبار، پروانههای بزرگجثه دمچلچلهای را روی گیاهان خاکستری خاردار در مونترال کانادا مشاهده کردهاند. آنها میگویند: حضور این پروانهها در مونترال نمونه آشکاری از پدیده تغییرات جوی است. پروانههای بزرگ جثه دمچلچلهای معمولا بومی آمریکای جنوبی و مرکزی هستند.
از اواخر دهه1990 میلادی به بعد، این حشرات تا آمریکای شمالی و جنوب کانادا نیز پیشروی کردند اما مطالعات جدید تأیید میکند که بهتازگی این پروانهها به زیستگاههای جدیدی در مناطق شمالی کانادا نقل مکان کردهاند و نرخ مهاجرت آنها به زیستگاههای جدید بهطور متوسط 15برابر تسریع شده و این یافته موید گرمترشدن نواحی شمالی کاناداست.