به همانگونه که سعی بر تمیزسازی منزل خویش از بقایای پرنده دارید ، بایستی برایتمیز سازی قفس ، درخت خزیدن ، ظروف خوراک ، میله های نشیمنگاه و وسائل بازیپرنده نیز بکوشید . بقایای فضله هر کجا که باشند ، بایستی حتی الامکان سریع ، یالااقل روزانه یک بار با آب ( ترجیحا آب گرم ) شستشو شوند . فضله خشک شده رویچوب را میتوان توسط تیغی تراشیده و سپس شستشو نمود . ظروف خوراک و آّب نیزنیز بایستی روزانه با آب تنها شستشو شوند . حداقل هفته ای یکبار صفحه کف قفسرا در داخل وان حمام یا دستشویی توسط یک مسواک مستعمل یا چیزی شبیه به آنبا آب ترجیحا گرم تمیز نمایید . هر ۴ تا ۶ هفته یکبار بایستی تمامی قفس را به ترتیبفوق ضدعفونی کرد . دوستان در نگهداری از طوطی نظافت نکته بسیار مهمی استکه اگر آنرا انجام ندهید ممکن است سلامتی طوطی شما به خطر بیفتد و پشیمانیشما را به دنبال داشته باشد ، حالا هر چه قدر بیشتر واسه طوطیتون پول خرج کردهباشید یا وابسته باشید بیشتر پشیمان خواهید شد .منبع : tuti-shiraz.persianblog.ir