مناسب ترین وقت برای حمام کردن ، روزهای گرم و آفتابی است و بهترین ساعت روزاواسط روز است و هرچه به ظهر نزدیک شود برای حمام کردن مناسب است ، و بدترینوقت برای حمام کردن طوطی هنگام غروب و شب ها می باشد زیرا که در این حالتپرنده فرصت کافی برای خشک کردن پر و بال خود نخواهد داشت و ممکن است که باپر و بال خیس بخوابد و مریض شود . در هنگام حمام کردن ممکن است که شاهد لرزشعضلات سینه پرنده باشیم که این امر باعث نگرانی نخواهد بود زیرا که این امر طبیعیبوده و به علت انقباض و انبساط عضلات سینه روی می دهد . البته شما نیز بایستیحواس خود را کاملا جمع کرده که پرنده سرما نخورد . سعی کنید وقت و روز معینی رابرای حمام کردن در نظر بگیرید تا طوطی به آن عادت کند . یادتان نرود که پرنده درشرایط آب و هوایی معتدل هفته ای حداقل یک بار به حمام کردن نیاز دارد .

منبع : tuti-shiraz.persianblog.ir