هیچ تعجبی نیست که نگاه یک حیوان به جهان با انسان متفاوت باشد، اما آنچه زیاد واضح نبوده این است که آنها دقیقا چه میبینند.به گزارش ایسنا، یک نمایشگاه جدید در انجمن سلطنتی به نمایش تصاویری پرداخته که نشانگر آنچه حیوانات در زمان مشاهده یکدیگر و نیز انسان میبینند، است.این بینش جالب به نمایش جدیدترین تحقیقات در مورد دید رنگی در حیوانات پرداخته که بسیاری از آنها در طیف فرابنفش یا رنگهایی هستند که انسان قادر به مشاهده آنها نیست و جهان آنها را کاملا با انسان متفاوت میکند.برای مثال پرندگان قادر به مشاهده در فرکانس فرابنفش هستند از این رو زمانی که یک طاووس برای جفتگیری به طاووسهای دیگر مینگرد، آن رنگینکمان آبی و سبز را که انسان مشاهده کرده، نمیبیند بلکه یک طرح سادهتر اما با نمایش رنگی روشنتری از بال و پر در برابر او ظاهر میشود.پرندگان از چهار نوع سلول مخروطی در چشمان خود موسوم به پردازشگرهای تصویر برخوردار و قادر به مشاهده رنگهای بیشتری از انسان هستند چرا که در انسان تعداد این سلولها سه عدد است.
هنگامی که یک توپ را برای سگ میاندازید، این توپ برای آنها رنگی که شما میبینید نیست. این حیوانات کوررنگ هستند چرا که بیشتر بر حس تشدید شده بویایی خود برای بیشتر مسیریابیها تکیه دارند.
سوسکهای چیسینا یا سرگینغلطانهای نگیندار به بازتاب نوری میپردازند که انسان قادر به مشاهده آن نیست. کاربرد آن هنوز شناخته نشده اما دانشمندان بر این تصورند که سوسکها از آن برای ارتباط استفاده میکنند.
درک چگونگی مشاهده جهان توسط حیوانات میتواند کلید درک رفتار آنها باشد.
رنگآمیزی حیوانات به ارائه برخی از برجسته ترین نمونههای تکامل با انتخاب طبیعی یا جنسیتی میپردازد.
مجموعه جالبی از رنگهای حیوانی که ما در جهان طبیعی قادر به مشاهده آنها هستیم به حیوانات در ارتباط با یکدیگر یا جذب جفت و اجتناب از شکارچیها کمک میکند.
این زبانی است که انسان تازه شروع به درک آن کرده است.
سپیداج یا دهپا از چشمانی متمایز برخوردار و تکامل آنها کاملا متفاوت از انسان است. این موجود قادر به مشاهده رنگ نبوده اما میتواند قطبیت نور را تشخیص دهد که تشخیص تضاد را برای آنها راحتتر میکند.


یک طاووس از منظر همنوع خود

توپ از منظر انسان و سگ


سرگینغلطان نگیندار


سپیداجپاهای انسان و تصویری که سگ میبیند


پروانه طاووسی از منظر چشم این حشره و انسان