روش های زیادی برای اموزش سخنگویی وجود دارد که هر روشی طرفداران خاص خود رادارد و شما باید بر اثر تجربه ، روشی را انتخاب کنید که برای شما و پرنده تان مناسباست واین روش ممکن است که در حقیقت روشی ابداعی باشد که با استفاده همزماناز چند روش در آن واحد صورت گیرد . به هر حال روش های بکار رفته برای آموزش پرندهبه شرح زیر است :١) روش معمولی :شامل بردن پرنده به اتاقی ارام جهت اموزش و تکرار کلمه مورد نظر برای پرنده است .البته اگر طوطی شما اهلی است بهتر است که هنگام اموزش طوطی را از قفس بیرونبیاورید و روی انگشت یا دست خود قرار دهید .2) روش ربط دادن :در این روش باید کلمه مورد نظر را با کار معینی ربط داد ، مانند ایجاد ربط بین کلمه وهنگام غذا دادن ، که در چنین حالتی پرنده در مغز خود بین ان کلمه و بین غذا خوردنارتباط برقرار میکند و هر وقت که نیاز به غذا خوردن باشد ان کلمه را تکرار میکند . دراین روش ، پرنده با مفهوم کلمات اشنا می شود .3) روش استفاده از ضبط صوت :این روش از بهترین روش ها بوده و به سرعت نتیجه می دهد ، در این روش باید کلمهمورد نظر را بر روی نوار ضبط کرده و نوار مذکور را شب ها در تاریکی برای پرنده گذاشتو اجازه داد که پرنده انرا بشنود.البته بهتر است که روی قفس را نیز با پارچه ای بپوشانیدتا طوطی شما را نبیند . در این روش تاریکی باعث میشود که طوطی چیزی را نبیند وحواس ان پرت نشود و بدین گونه است که میتواند بخوبی حواس خود را جمع کرده و بهان صدا گوش دهدو به تدریج انرا فرا گرفته و تکرار کند.برخی معتقدند که در این روش چونطوطی با انسان در تماس مستقیم نیست فقط قادر به تکرار کلمات می گردد ولینمیتواند معنی و مفهوم کلمات را درک کند . در حالی که اگر اموزش به طور زنده و بهوسیله انسان صورت گیرد پرنده میتواند معنی و مفهوم کلمه را نیز درک کند .4) روش استفاده از آینه :در این روش باید اینه بزرگ را در برابر طوطی قرار دهید و سپس در پشت اینه به گونه ایمخفی شوید که طوطی شما را نبیند ، و در چنین حالتی کلمه دلخواه را چندین بار تکرارکنید و بر اثر مرور ایام به تدریج خواهید دید که پرنده همان کلمه را تکرار میکند به اینگمان که میخواهد پرنده ای را که در اینه هست صدا کند .
( یک جوجه کاسکوی تیمنه ( دم شکلاتی) )

منبع : tuti-shiraz.persianblog.ir