در این نمای زیبا که البته در یکی از باغوحشهای بنگلادش ثبت شده، دو نمونه از بزرگترین گربهسانان روی زمین را میبینید، یک قلاده ببر سفید بنگال و یک قلاده شیر نر که سربهسر هم میگذارند.ببرها و شیرها هردو به یک خانواده تعلق دارند، اما جدای از شکل ظاهری، رفتار اجتماعی آنها بسیار متفاوت است. ببرها انفرادی زندگی میکنند و به شکار میروند، درحالیکه شیرها گروهی زندگی میکنند و به شکار میروند.
برخلاف تصور عموم مردم، ببرها جثه و قدرت بیشتری نسبت به شیرها دارند. در آن میان، ببرهای سفید بنگال به خاطر یک جهش ژنتیکی، رنگ سفید و جثه بزرگتری نیز نسبت به ببرهای معمولی پیدا کردهاند. متاسفانه فقط چند صد قلاده از ببرهای سفید باقی مانده که اغلب آنها در مناطق حفاظتشده حیاتوحش زندگی میکنند.