١)بی حالی و گوشه گیری طوطی.
٢)سر به زیر گرفتن و یا قرار دادن سر بر روی یکی از بال ها به مدت طولانی.
٣)افشان بودن بال های طوطی به مدت طولانی.
۴)تجمع مدفوع و چسبیدن ان به مخرج پرنده.
۵)ترشحات ابکی از دهان و بینی.
۶)تورم و زخم در دهان.
٧)وجود حشرات بر روی پرها.
٨)ترشحات ابکی چشم.
٩)وجود زخم های خارجی بر روی بدن.
١٠)ضعف عمومی و بیرون زدن استخوان جناغ سینه.
١١)بی اشتهایی.
١٢)نشستن طوطی بر کف قفس به مدت طولانی.
١٣)مدفوع طوطی ابکی بوده و محتوی مواد غذایی هضم نشده و یا کرم بوده و بویی
زننده داشته باشد.
در صورت موارد فوق بایستی طوطی را نزد دکتر دامپزشک برد.

منبع : tuti-shiraz.persianblog.ir