این نوع نایلون به رطوبت حساسه طوری که با خیس شدن براحتی حل میشه و از بین میره!!!
کاربرد این نوع نایلون ها برای استفاده از طعمه ها بوده به شکلی که پس از پرتاب طعمه بزودی در اب حل میشه و ناپدید میشه و طعمه براحتی در اختیار ماهی قرار میگیره
این نوع نایلون رو به اشکال و ابعاد مختلفی میسازند که هر کدام برای شرایط مختلفی طراحی شده اند.