مارچلو ، طوطی ماکائو 2 ساله عادت داره صبح صاحبش و همسایه ها رو با این صدا بیدار کنه