محل قرار گرفتن طوطی نبایستی در مقابل نور مستقیم وکامل خورشید باشد.درصورتی
که در هر وضعیتی بتواند به گوشه ای در سایه پناه ببرد،*تابش قسمتی از اشعه خورشید
اشکالی نخواهد داشت . طوطی نیز مانند بنده و شما به حمام افتاب نیازمند می باشد.
شما می توانید به عنوان مقیاس تقریبی، ان اندازه نور خورشید را که خود قادر به تحمل
ان هستید ، برای طوطی خود نیز روا دارید . در صورتیکه گرمش شده باشد، گرفتن حمام
زیانی به پرنده نخواهد رسانید .

منبع : tuti-shiraz.persianblog.ir