یک دامپزشک انگلیسی با پیوند پر (با استفاده از ساقه*های بامبو و پرهای بال پرنده*ای دیگر) به یک سارگپه (نوعی پرنده) کمک کرد تا دوباره پرواز کند.

کریس*گاردنر، دامپزشک کلینیک دامپزشکی سنت*کلمنت که مجموعه*ای از پر دارد، یک دم کامل و پرهای بال شاهین اروپایی را برای ترمیم بال این جانور شکارچی پیوند زد. گاردنر 41*ساله در این*باره می*گوید: این کار کمی سخت بود زیرا این سارگپه دم و پرهای ردیف دوم بال خود را به*طور کامل از دست داده بود. بنابراین پرواز و اوج گرفتن و در نتیجه یافتن غذا برای این حیوان غیرممکن بود.