که کاسکو و ديگر طوطيهاي بزرگ منقاري قدرتند دارند که به وسيله ان مي توانند اسيب هاي جدي به اسباب منزل برسانند و حتي
مراقب طوطي خود باشيد هر شيئي را نبايد در اختيار طوطي قرار دهيد مثلا خودکار ! چون با منقار قدرتمند خود مغز جوهر خودکار که ماده اي سمي است را بيرون مياورد . کاسکوي اينجانب تا به حال چند بار تمام کليد هاي صفحه کليد کامپيوترم را بيرون کشيده ! بايد بدانيد که کاسکو تمام عمر مانند يک بچه لجباز است! خشونت هيچ فايده اي ندارد فقط کار و رابطه را بدتر خواهد کرد و جالب بدونيد که کاسکو يک رفتار بد را حتي با گذشت مدتها در ذهن نگه ميدارد.

همه چيز در معاشرت با پرنده خلاصه مي شود
.به هيچ وجه از خشونت و فشار استفاده نکنيد رمز موفقيت در همين نکته خلاصه شده است. اجازه دهيد پرنده تان هر انچه را که توام با خرابکاري نيست انجام دهد مسلما اگر مايل باشيد مي توانيد پرنده را در دست بگيريد اما صبر نماييد تا بدلخواه خود نزد شما بيايد مطابق تجربيا اينجانب طوطي تربيت شده خود اغلب مبادرت به اين کار مي ورزد.
طوطي انفرادي انسان را به عنوان جايگزين جفت خود تلقي مي نمايد. لذا معاشرت انسان برايش ضروريست . اگر در اطاق ديگري هستيد پرنده تان احتمالا علاقه به همراه بودن شما دارد.اين پرنده هاي باهوش در طبيعت نيز هر کاري را مشترکا انجام ميدهند.
بسياري از طوطيان کوچک و يا مرغ مينا که پرواز کننده خوبي هستند صاحبان خود را با پرواز همراهي ميکنند. اما انواعي که تحرک کمتري دارند مانند کاسکو وطوطي هاي بزرگ ديگر روي شانه نگهدارنده خود جاي ميگيرند.

منبع :
www.parrots.blogfa.com