در گذشته انسانها دشمن اصلي طوطي طوسي بودند.انها اين اين پرندگان را کشته و بعنوان غذا انها را مي خوردندو از پرهاي دم قرمز انها استفاده مي کردند.
نام((تيمنه))از بومي هاي سيريالئون گرفته شده است يکي از قبيله هاي انجا به نام تيماني است.
در گذشته طوطيان طوسي(کاسکو)را بوميان در لانه هايشان به دام مي انداختند وبا قيمت بسيار زياد به دلالان مي فروختند.با بريدن درختان در زيستگاه انها و خرابي لانه هايشان ناگهان از تعداد اين طوطيان کاسته شد.
پرندگان در تمام روز غذا مي خورند ولي غذاي اصلي انها شب هاست که چينه دانشان را هنگام خواب پر مي کنند.
شاخه هاوبرگ هاي طبيعي باعث افزايش طول عمر کاسکو ها مي شود.فراهم اوردن چنين شرايتي در منزل براي کاسکو فکر خوبي است.
اگر پرنده هيچ غذايي نخورد بايد به او جايگزيني را داد که همان انرژي را داشته باشد.بيسکويت گراهام
معمولا جايگزين خوبي است.
يک کاسکو تنها را بهتر مي توان تربيت کرد.دو کاسکو با هم نگهداري شوند بيشتر توجه شان به يکديگر است تا به شما.
طوطي هاي نو جوان بيشتر در معرض قرار مي گيرند زيرا هنوز سيستم دفاعي بدنشان کامل نشده پس به مراقبت بيشتري نياز دارند.

منبع :
http://www.parrots.blogfa.com/post-14.aspx