جراح ژاپنی:
این ماهی به جراح پادر براون و جراح صورت سفید و جراح ژاپنی شناخته میشود.
سطح نگهداری:متوسط
حداقل سایز اکواریوم:400 لیتر

رژیم غذایی:گیاه خوار
زادگاه اصلی:»اقیانوس هند
خانواده:
Acanthuridae
حداکثر سایز:20 سانتی متر
رنگبندی:قرمز-زرد-خرمایی
رفتار:نیمه پرخاشگر
این جراح با سایر جراح ها درگیر میشود لذا در اکواریومهای کوچک توصیه میشود تنها یک عدد نگهداری شود.
نیاز به فضای شنای فراوان دارد.جریان مناسب و زیاد اب را میپسندد.
باید غذای اصلی این ماهی بر مبنای گیاهان باشد.گیاهان سبب افزایش سیستم ایمنی بدن و کاهش خشونت و ارامش ماهی میشوند. در کنار سایر ماهیان از غذاهای گوشتی نیز استفاده میکند.