جراح چشم زرد:


سطح نگهداری:متوسط
رفتار:ارام و صلح طلب
حداقل سایز اکواریوم :300 لیتر
حداکثر طول بدنی:18 سانتی متر
شرایط اب->
ph:بین 8.1 تا 8.4
kh:بین 8 تا 12
شوری:بین 1.020 تا 1.025
دما:بین 23 تا 29 درجه ی سانتی گراد
زاد بوم اصلی:غرب اقیانوس ارام
خانواده:
Acanthuridae
نوع رژیم غذایی:گیاه خوار
سازگاری با ریف:بله
رنگ بندی کلی:خرمایی
توضیحات اضافی_>

همانند سایر گونه های جراح اینگونه نیز پایه ی غذایی ان باید گیاهان باشد که به افزایش قدرت ایمنی بدن ماهی و کاهش پرخاشگری ان کمک میکند هرچند در کنار سایر ماهیان از غذاهای گوشتی نیز تغذیه میکند.
نیاز به سنگ زنده ی فراوان همراه مخفی گاه های زیاد جهت پناه در هنگام ترس دارد.نیاز به فضای شنای زیاد نیز دارد.
بهتر است به عنوان اولین جراح اکواریوم انتخاب شود زیرا ارامتر است و باید ابتدا به محیط عادت کند.در اکواریومهای بزرگ با همگونه های خود میتواند نگهداری شود
میتواند جلبکهای مزاحم را به راحتی بدون صدمه به ریفها و نرمتنان بخورد .