جراح سیاه:


سطح نگهداری:متوسط
رفتار: مهاجم
حداقل سایز اکواریوم :700 لیتر
حداکثر طول بدنی:22.5 سانتی متر
شرایط اب->
ph:بین 8.1 تا 8.4
kh:بین 8 تا 12
شوری:بین 1.020 تا 1025
دما:بین 23 تا 29
زاد بوم اصلی:جزایر کریسمس
خانواده:
Acanthuridae
نوع رژیم غذایی:گیاه خوار
سازگاری با ریف:بله
رنگ بندی کلی:سیاه-ابی
توضیحات اضافی_>

این ماهی باید تنها گونه ی جراح ها در اکواریوم بوده و به عنوان اخرین ماهی معرفی شود.
هرچند همراه سایر ماهیان غذاهای گوشتی را نیز میخورد اما رژیم غذایی ان باید بیشتر شامل گیاهان باشد که سبب افزایش قدرت ایمنی بدن و کاهش پرخاشگری ماهی میگردد.