با سلام 1_تعداد دندانهای پیش شیتزو اصیل (فلت ) چند عدد است و کم بودن تعداد دندانهای پیش و فاصله دار بودن دندانهای پیش ( کمتر از 6 عدد ) عادی است .2_فاقد مو بودن اطراف مقعد ( 3الی 5 سانتیمتر)و پوست این ناحیه حالتی شبیه التهاب یا تورم یکنواخت دارد عادی است یا امکان دارد نشانه پیری باشد. 3_ آویزان بودن و بزرگی بیضه ها میتواند نشانه بیماری باشدیا کهولت سن یا عادی است.با تشکر از زحمات شما