نام علمی : Steno Bredanensis
نام انگلیسی: Rough-toothed Dolphi
نام فارسی: دلفین دندان ناصاف

مشخصات: دندان هاي اين دلفين به علت وجود شيارهاي طولي و ناصاف هستند. دلفين شباهت زيادي به دلفين بيني بطري دارد. شيب بسيار ملايمي بين سوراخ تنفسي و پوزه ي دراز آنها وجود دارد. باله ي پشتي بلند، سيخ و در وسط پشت قرار گرفته است. رنگ پشت سياه و زير گلو و شكم سفيد است.


اندازه ها: طول بدن حدود 5/2 متر، تعداد دندان ها در هر طرف آرواره ي بالا 19 تا 26 عدد و در آرواره ي پايين 19 تا 28 عدد، وزن 160 كيلوگرم.


پراكندگي: در ايران، درياي عمان. يك نمونه جمجمه ي اين دلفين در شيلات چابهار وجود دارد.

پراكنش جهاني: تمام آب هاي گرم و معتدل جهان.

عادات: به صورت اجتماعي زندگي مي كند. گاهي اوقات با ساير دلفين ها از قبيل دلفين بيني بطري مشاهده مي شود. با وجودي كه اكثر دلفين هاي ساحلي از قدرت يادگيري كمتري برخوردارند ولي اين دلفين در حالت اسارت بسيار تربيت پذير است.


غذا: از ماهي هاي مختلف و اسكوئيدها تغذيه مي*كند.


توليدمثل: ناشناخته. اين دلفين قادر است در حالت اسارت با دلفين بيني بطري جفت گيري و توليد مثل كند.

منبع : www.irandeserts.com