نگهداری همزمان طوطی کاسکو و شاه طوطی.معمولا نگهداری طوطی هایی که از نظر سطح هوشی یک سان نیستند کنار هم کمی سخته