این کاسکو رام و اهلی به صاحبش اجازه میدهد سرش را ناز کند