یک جفت سار برهمنی با همکاری هم اقدام به کشتن یک گنجشک ماده می کنند. این اتفاق عجیب را عکاسی خوش شانس به تصویر کشیده است.
یکی از سارها گنجشک را می گیرد…سار دیگر وارد معرکه می شودبرای اطمینان از فرار نکردن گنجشک، سارهاپرنده بخت برگشته را در بین خود نگه می دارندیکی از سارها با ضرباتی به شکم گنجشک او را از پا در آورده…و سپس با ضرباتی بر سر و چشم ها از مرگ آن مطمین می شود
پس از اطمینان از کشته شدن این گنجشک، سارها صحنه را ترک می کنند