نام علمی :
Pseudorca Crassidens


نام انگلیسی: False Killer Whale


نام فارسی:
دلفین سیاه

(دلفين دندان كلفت، نهنگ شبه قاتل)


مشخصات: جثه ي نسبتاً بزرگ و استوانه اي شكل، سر بدون پوزه ي دراز، باله ي پشتي باريك، خميده و بلند و باله هاي سينه اي خميده هستند. اين دلفين دندان هاي بزرگي به قطر بيشتر از 25 ميلي متر دارد. رنگ تمام بدن سياه يا خاكستري تيره (بايد توجه داشت كه رنگ اكثر گونه هاي دلفين مدتي پس از مرگ كاملاً سياه مي شود. بنابراين نبايد آنها را با اين دلفين اشتباه نمود).


اندازه ها: طول بدن 5/3 تا 6 متر، باله ي سينه اي حدود 40 سانتي متر، تعداد دندان ها در هر نيمه آرواره ي بالا و پايين 7 تا 12 عدد، وزن حدود 5/1 تن.


پراكندگي: در ايران، خليج فارس و درياي عمان.


پراكنش جهاني: كليه درياهاي معتدل و گرم.


عادات: به صورت اجتماعي در دسته هاي بزرگ و كوچك و گاهي به صورت انفرادي مشاهده مي شود. با سرعت 24 كيلومتر در ساعت حركت مي*كند.


غذا: از ماهي ها و سرپاروها و حتي دلفين هاي ديگر تغذيه مي كند.


توليدمثل: در تمام فصول جفت گيري مي كند. مدت آبستني حدود 15 ماه است و يك بچه مي زايد كه طول آن حدود دو متر است.

منبع:www.irandeserts.com