پی پت صحرایی

نام علمی : Anthus Pratensis

نام انگلیسی: Meadow Pipit

نام فارسی: پی پت صحرایی
مشخصات ظاهری : این پرنده،5/14 سانتیمتر طول دارد. جثه اش ظریف تر از پی یت درختی و دمش اندکی بلندتر است. صدایش بهترین مشخصه ی این پرنده از پی یت درختی است. در اولین پاییز، به واسطه ی دمگاه بدون خط خطی (در پی یت گلو سرخ نوار های فراوانی مشاهده می شود)، جبه ب ا خط های کمتر؛ روتنه با جلوه ی کمتر و خط آبرویی که به درستی مشخص نیست، اتز پی یت گلو سرخ متمایز می شود. سینه با رگه رگه ی سیاه، زیر تنه سفید نخودی، زی دم و پرهای کناری دم سفید، پاها قهوه ای گوشتی و ناخن های انگشتان عقب نسبتا بلند است. کمتر از پی یت درختی روی درخت می نشیند و پروازش موجدار و نامنظم است و روی زمین، به شکلی عصبی، دمش را تکان می دهد.صدا: صدای این پرنده در پرواز، حاتلیت خشن و عصبی؛ شبیه «ای ست، ای ست- ای ست» یا «ته سیس- سیپ» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در فضاهای باز، علفزارهای مرطوب و اراضی تخریب شده و عموما نزدیک به آب به سر می برد. در ایران، زمستان ها در شما ل و غرب فراوان است و گاهی تا فارس نیز دیده می شود.خفاظت : این پرنده در حال حاضر، نیازی به حفاظت ویژه ندارد.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران