بلبل خالدار

نام علمی : Luscinia Luscinia

نام انگلیسی: Thrush Nightingale

نام فارسی: بلبل خالدار
مشخصات ظاهری: این پرنده، 16 سانتیمتر طول دارد و شبیه توکای کوچکی با پرو بال زیتونی تیره و خاکستری قهوه ای است. زیر تنه سفید خاکستری، دم قرمز قهوه ای ، روتنه قهوه ای تیره و بسیار شبیه بلبل است. اما پرو بال روتنه تیره تر رنگ قهوه ای دم کمتر تیره تر از بلبل است. سر وتارک قهوهای، چانه سفید خاکستری و منقار و پاها قهوه ای تیره است. از تفاوت صدای این پرنده وبلبل بهتر می توان آن را شناخت.صدا: صدای این پرنده اغلب در شب و شبیه بلبل، اما اندکی بلند است. و شبیه « دجولوک- دجولوک- دجولوک» یا « درلرلرلرلرلرلر-پست شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده به صورت عبوری در بوته های خاردار، زیر پوشش درون باتلاق ها و در حاشیه ی نیزارها به سر می برد. در ایران ، به صورت مهاجر عبوری فراوان و در همه جا دیده می شود.حفاظت: از صید این پرنده به وسیله ی پرنده فروشان باید جلوگیری شود.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران