در این فیلم کوتاه ، پارک زیابی پرندگان و طوطی سانان در استرالیا رو میبینید