خیلی نازه حتما ببینید .یه طوطی کاسکو که آروغ می زنه