فیلم کاکادو ملوکان سخنگو . در این کلیپ کوتاه این کاکادوی کاکل قرمز ملوکان در حال تقلید صدای سگ است