یه طوطی کاکاتوی ناز که خیلی قشنگ میرقصه حتما ببینید