چه نازن . 2 تا طوطی که وقتی موبایل می بینن تند تند حرف می زنن . خیلی قشنگه