یه طوطی ماکائو که حرف صاحبش رو خیلی خوب تکرار می کنه