این طوطی بعد از حمام با بدنی خیس و زشت و خنده دار روی قفسش نشسته!!!