تغذیه و غذا دادن به لارو های ماهی دیسکس به صورت مصنوعی