آدم دوست داره بچه ای که طوطی صدای گریه رو از اون یاد گرفته خفه کنه خیلی قشنگه حتما ببینید