خیلی قشنگه خسته نمیشه کوچولو با چه حرصی قوطی رو میزنه .