فیلم یه طوطی باجریگار که با توپ بازی می کنه . حتما ببینید . خیلی نازه