بیچاره ها چقدر ترسیدن آدم جوجه های به این کوچولویی رو اینقدر می ترسونه