دیده بان حقوق حیوانات: ببرها باشکوه*ترین و کم*تعدادترین گربه*سانان بزرگ حاضر در طبیعت به شمار می*روند. هرچند تعداد اندکی از آنها در مناطق حفاظت*شده زندگی می*کنند، اما گاه پیش می*آید که ببرها از حصارها فرار می*کنند و …به گزارش خبآنلاین در هندوستان، هر از گاهی پیش می‎آید که ببرها از حصارها و حفاظ*های منطقه سکونت خود فرار می*کنند و با حمله به روستاها، افسانه ببرهای آدم*خوار را زنده می*کنند…گربه سانان آدم خوار، صرفا به دلیل بیماری، ضعف و یا زخم دست و پا که امکان شکار را از حیوان بگیرد به نیت شکار رمه به جوامع انسانی نزدیک می شوند. تقابل و برخوردهای حیوان – انسان در چنین شرایطی، خالق موجودی است به نام ببر آدمخوار!