نام علمی : Lepus tolai
نام انگلیسی: Tolai Hare
نام فارسی: خرگوش شرقی(بلوچي: كرگوشك) (تركمني: تاواشان)


از نظر ظاهري شباهت زيادي به خرگوش غربي دارد ولي جثه آن كوچك تر است. پراكندگي اين خرگوش در نيمه شرقي ايران از جنوب شرقي درياي مازندران، ميانكاله تا مرز افغانستان است. تاكنون مطالعات چنداني در مورد مشخصات ظاهري، محدوده پراكندگي و عادات و رفتار اين خرگوش انجام نشده است.منبع: www.irandeserts.com