سطح مراقبت : آسان
خلق و خو : نیمه تمام و تهاجمی
ریف های سازگار : بله
شرایط آب : 72-78 ° F، dKH 8-12، pH برابر 8.1-8.4، 1.023-1.025 SG
حداکثر حجم : 10 "
فرم رنگ : قهوهای مایل به زرد
رژیم غذایی : جانوران همه چیز خوار مانند خوک و اسب ابی
مکمل : عناصر کمیاب
منبع : اندونزی، تونگا،
خانوادگی : Ophiuridae