سطح مراقبت : متوسط
خلق و خو : صلح آمیز
شرایط آب : 72-78 ° F، dKH 8-12، pH برابر 8.1-8.4، 1.023-1.025 SG
حداکثر حجم : 8
فرم رنگ : ارغوانی، قرمز
رژیم غذایی : جانوران همه چیز خوار مانند خوک و اسب ابی
مکمل : عناصر کمیاب
منبع : فیجی، تونگا،
خانوادگی : Ophidiasteridae