سطح مراقبت
: آسان
خلق و خو : صلح آمیز
ریف سیف: خیر
شرایط آب: 72-78° dKH 8-12, pH 8.1-8.4
شوری: 1.023-1.025
ماکسیموم:2اینچ
فرم رنگ : قهوه ای رنگ ، قهوهای مایل به زرد
رژیم غذایی : گوشتخوار
منبع : اندونزی ،