حداقل حجم تانک
: 30 گالن
سطح مراقبت : آسان

خلق و خو : نیمه پرخاشگرانه
سازگارباریف : بله
شرایط آب: 22-26درجه-dKH 8-12, pH 8.1-8.4
شوری: 1.020-1.025
فرم رنگ : نارنجی ، قرمز ، سفید
رژیم غذایی : جانور همه چیز خوار
ماکسیموم:4اینچ
منبع :هند