مار دريايي (کورتس)

دکتر محمود لطیفی

نام علمی : Lapemis curtus

نام انگلیسی: Shaw's Sea Snake

نام فارسی: مار دريايي
مشخصات بدن و پوزه كوتاه و ناحيه سر پهن ، پولكهاي سطح شكمي كوچك و مشخص و در 140 تا 219 عدد و در نرها در قسمت قدامي بدن داراي برجستگي ، در فك بالايي به فاصله اي از فنگ*ها داراي 3 تا 5 دندان ، پولكهاي جلو چشمي و عقب چشمي منفرد ، پولك گيجگاهي قدامي 2 عدد و پولك گيجگاهي خلفي 3 يا 4 عدد، پولك آهيانه به چند پولك نامنظم منقسم ، لب بالايي داراي 6 يا 7 پولك ( چهارمين پولك آن به چشم متصل ) ، لب پائيني داراي 9 پولك ، پولك*هاي چين قدامي كوچك و از هم مجزا ، فاقد پولك*هاي چين خلفي ، سطوح جانبي بهم فشرده ، پولك*هاي سطح پشتي 33 تا 43 عدد و صاف يا مركز هر پولك بخصوص در رديفهاي تحتاني برجسته .
سطح بالايي بدن به رنگ زرد يا زيتوني يا خاكستري و سطح زيرين آن سفيد رنگ ، داراي 45 تا 55 خال باريك عرضي به رنگ خاكستري تيره يا سياه و در سطوح جانبي خالها باريك تر مي شود ، در نوزادان ناحيه سر سياه رنگ و در بالغين به رنگ زيتوني خاكستري با علائم يا بدون علائم هلالي شكل .
حداكثر طول 85 سانتيمتر، دم 8 سانتيمتر .
انتشار جغرافيايي : آبهاي ساحلي خليج فارس ، سواحل هندوستان ،*سواحل چين ،*فيليپين تا سواحل شمالي استراليا .
پراكندگي : خليج فارس .
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران