مار دريايي (پلاتروس)

دکتر محمود لطیفی

نام علمی : Pelamis platurus
نام انگلیسی: Yelloe bellied sea snake
نام فارسی: مار دريايي
مشخصات : پهنا و ارتفاع پولك رسترال برابر يا كمي پهن تر ، پولك پيشاني بزرگ و حداقل به اندازه پولك آهيانه با يك يا دو پولك زير چشمي يا فاقد آن ، پولكهاي گيجگاهي كوچك و به تعداد زياد ، لب بالا داراي 7 يا 8 پولك و دومين آن متصل به پولك جلو پيشاني (چهارمين و پنجمين پولك لب بالا متصل به چشم) ، پولكهاي چين كوچك و نامشخص . پولكهاي پشتي در نوزادان و ماده*ها صاف و در نرها داراي 1 تا 3 برآمدگي و در 49 تا 67 رديف.
بدن به رنگ سياه يا قهوه اي و زرد ، نقش و نگار خالهاي بدن متغير معمولاً سطح بالايي قهوه اي تيره يا سياه رنگ و سطح زيرين زرد رنگ .
حداكثر طول 72 سانتيمتر ، دم 8 سانتيمتر .
انتشار جغرافيايي : انتشار وسيعي در اقيانوس هند شامل خليج فارس دارد ، سواحل ژاپن ، سواحل اندونزي ، اقيانوس آرام ، دماغه اميدنيك ، خليج كاليفرنيا تا سواحل اكوادور .
پراكندگي : خليج فارس .

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران