دیسکس گوست یا دیسکس روح با نام انگلیسی Ghost Discus Fish بدنی روشن و کرم رنگ همراه با لکه های زرد و طوسی در سراسر بدن دارد.این لکه های زرد و طوسی در نقاط مختلفی از دم گرفته تا نزدیک سر و باله های بالا و پایین پراکنده هستند.در انواع مرغوب تر این لکه ها بسیار پر رنگ و در نژاد های نا خالص تنها به لکه های کمرنگی در محدوده سر محدود میشوند.معمولا باله بالایی و پایینی دیسکس گوست آبی متمایل به سبز روشن است