دیسکس سفید برفی با نام انگلیسی Snow White Discus Fish بدنی کاملا سفید دارد و هیچ خط و خال و لکه و رنگی در هیچ کجای بدن آن دیده نمیشود.تکثیر دیسکس سفید به دلیل عدم ترشح موکوس در پوست بسیار دشوار و سخت است