دیسکس سفید دیاموند بدنی سفید و سر باله هایی آبی روشن و مایل به سبز دارد.انواع مرغوب و با کیفیت آن معمولا به ایران وارد نمیشوند(به دلیل قیمت بالا) و معمولا فقط دیسکس های سفیدی که چشمانی درشت و سنی زیاد دارند در ایران یافت میشود