لئوپارد پوست ماری با نام انگلیسی Snakeskin Leopard Discus Fish بدنی پر از خال های بسیار ریز که در بعضی از موارد به صورت خط به هم متصل میشوند دارد.