دیسکس رد اند وایت یا قرمز و سفید با نام انگلیسی Red & White Discus Fish بدنی سفید رنگ دارد و از زیر شکم تا نیمه بالای بدن ماهی ، پوشیده از رنگی سرخابی و قرمز روشن است.نام این ماهی در تکثیر گاه آقای جک واتلی دیسکس رد پشن یا Red Passion Discus Fish می باشد