دیسکوس لئوپارد آلبینو با نام انگلیسی Leopard Albino Discus Fish همان لئوپارد معمولی است ولی با ژن آلبینیسم.بدنی روشن تر و چشمان و پوستی زال به همراه خال های قرمز پر رنگ مشخصه اصلی این نژاد هستند